Selasa, 12 Oktober 2010

para jagoan hadist

IMAM AL BUKHORI

bernama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju’fi al-Bukhari. Beliau lahir di bukhara turkistan pada tanggal 13 Syawal 194 H (21 Juli 810 M).
Beliau meninggal pada tanggal 31 agustus 870 M (256 H) pada malam idul fitri dalam usia 62 tahun kurang 13 hari. Beliau dimakamkan selepas shalat dzuhur pada hari raya idul fitri. jenazah beliau dikuburkan di Khartank, nama sebuah desa di Samarkand.
Karya imam bukhari antara lain: • al-jami’ ash-shahih yang dikenal sebagai shahih bukhari • al-adab al-mufrad • adh-dhu’afa ash-shaghir • at-tarikh ash-shaghir dan lain-lain

IMAM MUSLIM

Nama lengkap beliau ialah Imam Abdul Husain bin al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al-Qusyairi an-Naisaburi. Dia dilahirkan di Naisabur tahun 206 H.
KARYA-KARYANYA Al-Jamius Shahih 2. Al-Musnadul Kabir Alar Rijal 3. Kitab al-Asma' wal Kuna 4. Kitab al-Ilal dll. imam Muslim wafat pada hari Ahad sore, dan di makamkan di kampong Nasr Abad daerah Naisabur pada hari Senin, 25 Rajab 261 H. dalam usia 55 tahun

IMAM AN-NASA'I

Nama lengkap Imam al-Nasa’i adalah Abu Abd al-Rahman Ahmad bin Ali bin Syuaib bin Ali bin Sinan bin Bahr al-khurasani al-Qadi, Lahir di daerah Nasa’ pada tahun 215 H. Ada juga sementara ulama yang mengatakan bahwa beliau lahir pada tahun 214 H. Beliau dinisbahkan kepada daerah Nasa’ (al-Nasa’i).
Imam al-Nasa’i meninggal pada tahun 303 H dan dikebumikan di Bait al-Maqdis, Palestina

KARYA-KARYANYA ADALAH al-Sunan al-Kubra, al-Sunan al-Sughra, al-Khashais,Fadhail al-Shahabah,al-Manasik.

IMAM TURMUDZI (IMAM TIRMIDZI)

Nama: Muhammad bin ‘Isa bin Saurah bin Musa bin adl Dlahhak, Kunyah (nama panggilan) beliau: Abu ‘Isa.
Nasab beliau: 1. As Sulami; yaitu nisbah kepada satu kabilah yang yang di jadikan sebagai afiliasi beliau, dan nisbah ini merupakan nisbah kearaban 2. At Tirmidzi; nisbah kepada negri tempat beliau di lahirkan (Tirmidz), yaitu satu kota yang terletak di arah selatan dari sungai Jaihun, bagian selatan Iran. Lahir sekitar tahun 209/210 H. Beliau wafat di Tirmidz pada malam Senin 13 Rajab tahun 279 H bertepatan dengan 8 Oktober 892, dalam usia 70 tahun.
karya-karya beliau diantaranya adalah 1. Kitab Al Jami’, terkenal dengan sebutan Sunan at Tirmidzi. 2. Kitab Al ‘Ilal. 3. Kitab Asy Syamail an Nabawiyyah. 4. Kitab Tasmiyyatu ashhabi rasulillah shallallahu ‘alaihi wa sallam

Tidak ada komentar: