Rabu, 02 November 2011

Pengurus PCNU Surabaya Periode 2010-2015

Pengurus PCNU Surabaya Periode 2010-2015
Syuriah

KH. Ahmad Dzul Hilmi Rais Syuriah

KH. Mas Sulaiman Nur Wakil Rais

KH. Abdul Muchith Murtadlo Wakil Rais

KH. Hasan Bisri Utsman Wakil Rais

KH. Hasyim Rowie Wakil Rais

KH. Mu’thi Nurhadi Wakil Rais

KH. Ahmad Sholeh Sahal Wakil Rais

KH. Saiful Islam Muqoddas Wakil Rais

KH. Drs. Murtadlo Ghoni Wakil Rais

KH. Drs. Imam Syuhada’ Wakil Rais

KH. Imam Hambali Wakil Rais

KH. Ahmad Marzuqi Abbas Wakil Rais

KH. A. Asyhar Shofwan, S.Pd. Katib

KH. Drs. Chalimi Wakil Katib

KH. M. Qodli Syafii Wakil Katib

KH. Drs. Ahmad Fauzi Effendi Wakil Katib

KH. Moch. Usman KR Wakil Katib

KH. Drs. Ahsanul Haq M.Pd.I Wakil Katib

.
Tanfidziyah

Drs.Ec. H. A. Saiful Chalim AR Ketua

Mochammad Sholahuddin Azmi Wakil Ketua

Drs. H. Moch. Manshur Qodir Wakil Ketua

Mochammad Thosin, BA. Wakil Ketua

Drs. H. Moch. Munief, MM Wakil Ketua

Drs. H. Choirul Anam Hamid Rusydi Wakil Ketua

Drs. H. Ali Suparto, MM. Wakil Ketua

Drs. H. Fathur Rohman AR, M.Pd.I Sekertaris

Drs. H. Achmad Ghozali Umar Wakil Sekertaris

Drs. H. Arif Hanafi AH Wakil Sekertaris

Ir. H. Nurul Amin Wakil Sekertaris

Rahmat Ikhya’, SH.I Wakil Sekertaris

M. Syukur, ST. Wakil Sekertaris

Muhibbuddin Zuhri, S.Pd. Wakil Sekertaris

Drs. H. Purwadi MBA. MM Bendahara

H. M. Agus Diyar Wakil Bendahara

H. Wasik Wakil Bendahara

H. Ahyat Wakil Bendahara


alamat PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KOTA SURABAYA

Sekretariat : Jl. Bubutan VI / 2 Telp.031-5340814 fax. 5480106 S u r a b a y a

Tidak ada komentar: